Algemene Voorwaarden Workshops/Cursussen

https://www.flowpainting.nl

Ingangsdatum: 29 september 2023

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Flow Painting afsluit. Klik hier voor de uitgebreide versie van de algemene voorwaarden.

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Definities
Flow Painting: rechtspersoon die workshops, cursussen of andere activiteiten aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of andere activiteit van Flow Painting deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door Flow Painting wordt uitgevoerd en gerealiseerd

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) Deelnemer voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop komt tot stand door het mondeling of schriftelijk (email) of via de website aanmelden door cursist. Na ontvangst van de aanbetaling of de gehele betaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Flow Painting behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt Deelnemer een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst via contante betaling of bijschrijving op de bank van de aanbetaling of de gehele betaling.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 1 en 3 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Als een workshop vol zit, kan Deelnemer een e-mail sturen naar Flow Painting met het verzoek om geplaatst te worden op de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt Flow Painting contact op met Deelnemer.

2.6 Door de inschrijving verklaart Deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijzen
Bij aanmelding voor een Workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Flow Painting staat vermeld. In de beschrijving van de Workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
De vermeldde prijs inclusief BTW.

3. Annuleren door Deelnemer
3.1 Annulering (uitsluitend per email) is kosteloos tot veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Hierbij vindt 100% restitutie plaats van de reeds gedane betaling.

3.2 Bij annulering (uitsluitend per email) tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang is Deelnemer de aanbetaling verschuldigd.

3.3 Bij annulering (uitsluitend per email) korter als 7 kalenderdagen voor aanvang is Deelnemer 100% betaling verschuldigd. Dit houdt in de volledige kosten voor de cursus c.q. workshop.

3.4 Deelnemer mag altijd zelf voor een invaller zorgen.

3.5 Bij het niet verschijnen van Deelnemer vind er geen restitutie plaats en is Deelnemer de volledige kosten voor de cursus c.q. workshop verschuldigd.

4. Verplaatsen en annuleren door Flow Painting
4.1 Flow Painting behoudt zich het recht voor om een Workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de Workshop. Deelnemer heeft het recht de deelname kosteloos te annuleren.

4.2 Flow Painting behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de Workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Flow Painting een Workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de Workshop volledig retour.

4.3 Flow Painting is gerechtigd bij ziekte de Workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

5. Betaling
5.1 Deelnemer dient de aanbetaling voor de cursus- c.q. workshop te voldoen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop.

5.2 Het resterende bedrag voor de cursus c.q. workshop dient op de dag van de workshop contant of per pin betaald te worden. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cursist er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

5.3 Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.

5.4 Wanneer cursist een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt die geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.

5.5 Indien cursist met betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

6: Klachten
6.1 Klachten dienen door Deelnemer aan Flow Painting gemeld te worden. Flow Painting zal haar best doen om Deelnemer van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat Deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Flow Painting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Flow Painting is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Deelnemer dient er zelf aan te denken om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Flow Painting toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Deelnemers verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangt en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Beeldgebruik
Video’s en foto’s op deze website worden door Flow Painting gemaakt of is beeldmateriaal van klanten die toestemming hebben gegeven deze te gebruiken. Deze video’s en foto’s verspreiden zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan.

10: Overig
10.1 Flow Painting behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van Deelnemer.

10.3 Als Deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. Deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Winkelmand