Algemene voorwaarden workshops - Flow Painting

Algemene Voorwaarden Workshops/Cursussen

https://www.flowpainting.nl

Ingangsdatum: 11 juni 2021

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Flow Painting afsluit. Klik hier voor de uitgebreide versie van de algemene voorwaarden. 

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Definities
Flow Painting: rechtspersoon die workshops, cursussen of andere activiteiten aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of andere activiteit van Flow Painting deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door Flow Painting wordt uitgevoerd en gerealiseerd

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) Deelnemer voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door Deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Flow Painting.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Flow Painting behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt Deelnemer een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 1 en 3 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kan Deelnemer een e-mail sturen naar Flow Painting met het verzoek om geplaatst te worden op de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt Flow Painting contact op met Deelnemer.
2.6 Door de inschrijving verklaart Deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijzen
Bij aanmelding voor een Workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Flow Painting staat vermeld. In de beschrijving van de Workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
De vermeldde prijs inclusief BTW.

3. Annuleren door Deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd. Ook bij niet verschijnen tijdens de workshop, wordt het volledige workshop bedrag in rekening gebracht.
3.4 Mocht Deelnemer niet kunnen komen, dan mag Deelnemer ook zelf voor vervanging zorgen. Deelnemer dient Flow Painting hiervan op de hoogte te stellen.

4. Verplaatsen en annuleren door Flow Painting
4.1 Flow Painting behoudt zich het recht voor om een Workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de Workshop. Deelnemer heeft het recht de deelname kosteloos te annuleren.
4.2 Flow Painting behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de Workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Flow Painting een Workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de Workshop volledig retour.
4.3 Flow Painting is gerechtigd bij ziekte de Workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

5. Betaling
5.1 Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer bericht met de prijs van de Workshop. Dit bedrag dient op locatie voldaan te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Flow Painting voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6: Klachten
6.1 Klachten dienen door Deelnemer aan Flow Painting gemeld te worden. Flow Painting zal haar best doen om Deelnemer van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat Deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Flow Painting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Flow Painting is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Deelnemer dient er zelf aan te denken om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Flow Painting toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangt en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Beeldgebruik
Video’s en foto’s op deze website worden door Flow Painting gemaakt of  is beeldmateriaal van klanten die toestemming hebben gegeven deze te gebruiken. Deze video’s en foto’s verspreiden zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan.

10: Overig
10.1 Flow Painting behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van Deelnemer.
10.3 Als Deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. Deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.